Author Archives: Arja Pakkala

Osaamisen jakaminen ja ajattelun kehittyminen

Viime aikoina olen puhunut työyhteisöjen kehittämisen yhteydessä roolikarttatyöskentelystä ja osallistavasta työskentelystä yhdessä ohjaamieni ryhmien ja ohjauksen asiantuntijoiden kanssa. Aiemmin ohjaamani konkariryhmä pääsi roolikarttatyöskentelyn kautta jakamaan hyviä, arkipäivässä esiin tulevia vuorovaikutustaitojaan toisilleen. Se ryhmä oli samasta työyhteisöstä saman työkentän toimijoita ja … Continue reading

Posted in osallistaminen, Työyhteisövalmennus, Yhteisöllinen kehittäminen | Tagged , , , , , | Leave a comment

Osallistavasta valmennuksesta ja jaetusta johtamisesta

Olin eilen kuuntelemassa TSR:n tutkimus tutuksi-esittelyä vuorovaikutteisesta johtamisesta työssä jatkamisen tekijänä. Vuorovaikutteinen johtaminen eli jaettu johtaminen on kiinnostava ilmiö nykyajan työelämässä. Löysin myös paljon yhtymäkohtia omiin tutkimuksiini, projekteihini ja oppimiini asioihin.

Posted in Johtaminen, Työyhteisövalmennus | Tagged , , , , , | Leave a comment

Osallistavan valmennuksen elementtejä

Osallistavat menetelmät ovat monimuotoisia, eikä niitä ole tarkkaan rajattu. Jotta valmennusta voitaisi kutsua osallistavaksi, se edellyttää jotain myös menetelmiltä. Käsitteitä voisi määritellä pitkäänkin, mutta kun asiaa tiivistää, osallistavat menetelmät pohjautuvat osallistamisen periaatteille ja erityisesti osallistaville johtamisperiaatteille työyhteisössä sekä valmentajan pedagogisille … Continue reading

Posted in Työyhteisövalmennus | Tagged , , , , | Leave a comment

Työnohjausta vai työnohjauksellista ryhmävalmennusta?

Käsittelen tässä työnohjauksellista ryhmävalmennusta toiminnallisena henkilöstönkehittämisen työmuotona rinnastaen sen osallistavaan työyhteisövalmennukseen, jossa usein saavutetaan myös työnohjaukselta toivottavia tuloksia. Perinteisesti työnohjaus on käsitetty pitkäaikaiseksi, säännönmukaisesti toistuviin tapaamisiin perustuvaksi ohjauskäytännöksi, jossa ohjattavat tarkastelevat ja kehittävät omaa työtään koulutetun ja ammattimaisesti toimivan työnohjaajan … Continue reading

Posted in Työyhteisövalmennus | Tagged , , , | Leave a comment

Lectio praecursoria 20.6.2011 Tampereen yliopisto/ Arja Pakkala

Osallistavaksi työyhteisövalmentajaksi kehittyminen – Tapaustutkimus henkilöstönkehittäjän kasvattajuuden löytymisestä. Väitöstilaisuus 20.6.2011 ”Arvoisa kustos, arvoisa vastaväittäjä, arvoisat kuulijat.” Työyhteisöjen kehittäminen on erityinen viime aikoina voimakkaasti kasvanut aikuiskasvatuksen osa-alue, jolle on muodostunut ammattimainen, mutta taustoiltaan epäyhtenäinen kouluttajien joukko. Henkilöstönkehittämistehtävä edellyttää erilaisia taitoja kuin … Continue reading

Posted in Työyhteisövalmennus | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Työntekijästä aikuiskasvattajaksi…

Tervetuloa lukemaan Lumokkaan asiantuntijablogia! Julkaisen tässä blogissa asiantuntija-artikkeleita, jotka liittyvät henkilöstönkehittämiseen, osallistamiseen/osallisuuteen, työyhteisövalmennukseen, työnohjaukseen, työhyvinvointiin ja aikuiskasvatukseen.         Väitöstilaisuus Tampereen yliopisto 20.6.2011 Väitöskirja ladattavissa http://acta.uta.fi/teos.php?id=11457

Posted in Työyhteisövalmennus | Tagged , , , , , , , | Leave a comment